Login Form

Типовой договор аренды нежилого помещения ООО "Инвест-М 2007"

Типовой договор аренды нежилого помещения ООО "Инвест-М 2007"

Договір оренди № __________

нежитлових кімнат

місто Запоріжжя                                                            «____» _____________ 20_____р.

Ми, що нижче підписалися, ____________________ код __________ в особі ___________________, який діє на підставі _____________ місцезнаходження: __________________________________________________________ (далі - Орендодавець) з одного боку та ___________________________________________________ код ___________ в особі ____________________, який діє на підставі ________________ місцезнаходження: _________________________________________________________ (далі - Орендар), з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче.
1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування визначене майно: нежитлові кімнати №№___________ розташовані на ___________ поверсі будівлі літера А-____ загальною площею __________, які розташовані за адресою: _________________________________________________________________(далі - Майно).
1.2. Майно передається в оренду з метою організації офісу.
1.3. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передавання Майна.
1.4. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
1.5. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання майна покладається на Орендодавця, який є невід’ємною частиною Договору.
1.6. Амортизаційні відрахування нараховуються Орендодавцем та використовуються для відновлення об’єкту оренди.
2. Орендна плата
2.1. За користування майном щомісяця Орендатор сплачує Орендодавцю орендну плату в сумі ___________ (______________________________грн._______коп.) гривень. Орендна плата за перший і останній місяць сплачується Орендарем у повному обсязі протягом 5 днів з моменту підписання цього Договору на підставі Договору.
Подальші розрахунки по орендній платі згідно з Договором оплачуються Орендарем до 10 числа поточного місяця на підставі Договору, орендна плата визначається шляхом корегування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
2.2. В орендну плату не входять витрати за комунальні послуги (вода, електроенергія, послуги ПРЕЖО, опалення, сигналізація, вивіз сміття). Оплата зазначених платежів відшкодовується Орендодавцю Орендарем на підставі виставлених рахунків.
2.3. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається пропорційно дням користування.
2.4. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно.
Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі.


3. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:
3.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
3.2. За актом приймання-передавання прийняти орендоване майно.
3.3. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату Орендодавцю.
3.4. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, підтримувати орендоване Майно в належному технічному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу.
3.5. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору.
3.6. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
3.7. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.
3.8. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
3.9. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
4. Права Орендаря
Орендар має право:
4.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
4.2. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).


5. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:
5.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором.
5.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
6. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
6.1. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.
6.2. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
6.3 Розірвати договір оренди, якщо Орендар прострочив сплату за користування Майном більш ніж на три місяці.
7. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном.
7.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.
8. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
8.1. Цей Договір укладено строком з "___" __________ 20____р. до "____" ____________ 20____р. включно.
8.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлені правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.
8.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни що пропонуються внести та пропозиція щодо розірвання договору, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.
8.4. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- загибелі орендованого Майна;
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- банкрутства Орендаря;
- ліквідації Орендаря - юридичної особи.
8.6. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.
8.8. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю.
У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
8.9. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.
8.10. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
8.11. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.
9. Платіжні та поштові реквізити Сторін
Орендодавець:                                              Орендар:

 _______________/_________________/                ___________________/_______________/


 

 

Акт приймання–передавання нежитлових кімнат

м. Запоріжжя                                                                   «____» ___________ 20____р.

Цей Акт приймання–передавання нежитлових кімнат (надалі – «Акт») укладено відповідно до Договору оренди від «______» ________________ 20____ року № ________ (надалі - «Договір») між:
____________________________________________ код __________________ в особі ________________________________________________, який діє на підставі _______________________________________ місцезнаходження: ____________________________________________________ (далі - Орендодавець) з одного боку та _____________________________________________________________________ код _______________________ в особі _______________________________________, який діє на підставі ________________________________________ місцезнаходження: __________ ______________________________________________ (далі - Орендар), з іншого боку.
Усі визначені терміни, які використовуються у цьому Акті, мають значення, присвоєні їм у Договорі, якщо інше прямо не передбачено у цьому Акті.
1. Цим Актом Сторони визнають та підтверджують, що Орендодавець передав, а Орендар прийняв визначене майно: нежитлові кімнати №№___________ розташовані на ___________ поверсі будівлі літера А-____ загальною площею __________, які розташовані за адресою: ____________________________________ ______________________________________________(далі - Майно).
2. Зауваження до технічного стану Приміщень: _________________________________ _______________________________________________________________________.
3. Разом з Майном, за цим Актом Орендодавець передає Орендарю також наступне Обладнання та інше майно Орендодавця: лічильники електроенергії та води, ключі від вхідних дверей. ______________________________________________________ _______________________________________________________________________ Номери лічильників та їх показання:
Електроенергія: № лічильника ______________ показник___________________ кВт
Вода: № лічильника _________________ показник _________________ куб. м
Зауваження до технічного стану обладнання та іншого майна Орендодавця: _____ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
Акт підписали:
Орендодавець:                                                         Орендар:
передав:                                                                    прийняв:

_______________/_________________/                  ___________________/_______________/ 

Яндекс.Метрика