Login Form

5. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:
5.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором.
5.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
6. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
6.1. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.
6.2. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
6.3 Розірвати договір оренди, якщо Орендар прострочив сплату за користування Майном більш ніж на три місяці.
7. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном.
7.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.
8. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
8.1. Цей Договір укладено строком з "___" __________ 20____р. до "____" ____________ 20____р. включно.
8.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлені правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.
8.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни що пропонуються внести та пропозиція щодо розірвання договору, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.
8.4. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- загибелі орендованого Майна;
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- банкрутства Орендаря;
- ліквідації Орендаря - юридичної особи.
8.6. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.
8.8. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю.
У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
8.9. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.
8.10. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
8.11. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.
9. Платіжні та поштові реквізити Сторін
Орендодавець:                                              Орендар:

 _______________/_________________/                ___________________/_______________/

Яндекс.Метрика