Login Form

Типовой договор аренды нежилого помещения ООО "Инвест-М 2007"

Типовой договор аренды нежилого помещения ООО "Инвест-М 2007"

Договір оренди № __________

нежитлових кімнат

місто Запоріжжя                                                            «____» _____________ 20_____р.

Ми, що нижче підписалися, ____________________ код __________ в особі ___________________, який діє на підставі _____________ місцезнаходження: __________________________________________________________ (далі - Орендодавець) з одного боку та ___________________________________________________ код ___________ в особі ____________________, який діє на підставі ________________ місцезнаходження: _________________________________________________________ (далі - Орендар), з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче.
1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування визначене майно: нежитлові кімнати №№___________ розташовані на ___________ поверсі будівлі літера А-____ загальною площею __________, які розташовані за адресою: _________________________________________________________________(далі - Майно).
1.2. Майно передається в оренду з метою організації офісу.
1.3. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передавання Майна.
1.4. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
1.5. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання майна покладається на Орендодавця, який є невід’ємною частиною Договору.
1.6. Амортизаційні відрахування нараховуються Орендодавцем та використовуються для відновлення об’єкту оренди.
2. Орендна плата
2.1. За користування майном щомісяця Орендатор сплачує Орендодавцю орендну плату в сумі ___________ (______________________________грн._______коп.) гривень. Орендна плата за перший і останній місяць сплачується Орендарем у повному обсязі протягом 5 днів з моменту підписання цього Договору на підставі Договору.
Подальші розрахунки по орендній платі згідно з Договором оплачуються Орендарем до 10 числа поточного місяця на підставі Договору, орендна плата визначається шляхом корегування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
2.2. В орендну плату не входять витрати за комунальні послуги (вода, електроенергія, послуги ПРЕЖО, опалення, сигналізація, вивіз сміття). Оплата зазначених платежів відшкодовується Орендодавцю Орендарем на підставі виставлених рахунків.
2.3. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається пропорційно дням користування.
2.4. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно.
Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі.

Яндекс.Метрика